REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG APLIKACJI DLA NOWYCH KLIENTÓW
W RAMACH AKCJI „HRWSPIERA”

§ 1. DEFINICJE

Definicje użyte w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Aplikacji dla Nowych Klientów w ramach akcji „HRwspiera”,
 2. Operator – HRlink Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000431372, kapitał zakładowy: 9 520,00 PLN, NIP 8513164774,
 3. Aplikacja – aplikacja dostępna pod adresem http://login.hrlink.pl jako usługa internetowa w modelu SaaS (Software as a Service), wspierająca proces rekrutacji online, a w tym umożliwiająca publikację Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Internecie, pozyskiwanie i gromadzenie danych Kandydatów, zarządzanie Kontami Użytkowników i badanie skuteczności wybranych źródeł pozyskiwania Kandydatów,
 4. Nieodpłatna wersja Aplikacji – bezpłatna wersja Aplikacji, udostępniana Klientowi w ramach akcji „HRwspiera” na okres 2 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r., posiadająca pełen zakres funkcjonalności Aplikacji w zakresie publikowania Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Serwisie Operatora, z wyłączeniem Serwisów Internetowych,
 5. Pełna wersja Aplikacji – płatna wersja Aplikacji, która posiada możliwość publikowania Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Serwisach Internetowych;
 6. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dotychczas nie korzystała z Usług Operatora albo nie korzystała z usług Operatora w ciągu roku poprzedzającego skorzystanie z Usług Operatora w ramach akcji „HRwspiera”, w szczególności z Pełnej wersji Aplikacji, ani żadnych innych wersji testowych czy próbnych Aplikacji,
 7. Usługi Elektroniczne/Usługi – świadczone przez Operatora drogą elektroniczną usługi informatyczne, wspierające proces rekrutacji pracowników oraz zakup i publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Serwisie Operatora,;
 8. Usługi Medialne – rodzaj Usługi Elektronicznej polegającej na pośrednictwie w sprzedaży i/lub zamieszczaniu Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz na pośrednictwie w korzystaniu z innych usług oferowanych przez Serwis Operatora;
 9. Umowa – umowa w przedmiocie świadczenia przez Operatora na rzecz Klienta Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji i innych Usług Elektronicznych;
 10. Serwisy Internetowe – serwisy świadczące usługi związane z rekrutacją, a w szczególności usługi polegające na publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, z administratorami których Operator współpracuje;
 11. Serwis Operatora – serwis internetowy Operatora świadczący usługi związane z rekrutacją, a w szczególności usługi polegające na publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych, dostępny pod adresem internetowym https://login.hrlink.pl oraz serwisy internetowe Operatora dostępne w domenie „hrlink.eu” w tym m.in. serwis internetowy Operatora dostępny pod adresem internetowym www.hrwspiera.hrlink.eu,
 12. Kandydat – osoba fizyczna, która zaaplikowała na Ogłoszenie Rekrutacyjne zamieszczone przez Klienta w Internecie za pośrednictwem Aplikacji,
 13. Ogłoszenie Rekrutacyjne – tekst dodany do Aplikacji przez Klienta, odpowiednio opisany kategoriami wyszukiwania i publikacji, o poszukiwaniu przez Klienta lub podmiotu na rzecz którego Klient działa osoby fizycznej w celu jej zatrudnienia bądź nawiązania współpracy - opublikowany za pośrednictwem Aplikacji w Serwisie Operatora,
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, posiadająca Konto Użytkownika, upoważniona przez Klienta do korzystania z Aplikacji w zakresie funkcjonalności określonych przez Klienta;
 15. Konto Użytkownika - indywidualny dostęp do Aplikacji dla Użytkownika w ramach Konta Klienta, chroniony loginem i hasłem, pozwalający na korzystanie z funkcjonalności Aplikacji przez konkretnego Użytkownika.
 16. Konto Klienta/Konto – utrzymywana na zlecenie Klienta przestrzeń w ramach Aplikacji, w której gromadzone są jego dane, informacje o jego działaniach w Aplikacji oraz w ramach której utrzymywane są Konta Użytkowników wraz ze wszelkimi danymi; Za pomocą Konta Klienta dostępne są określone funkcjonalności Aplikacji.
 17. Pełnomocnik – osoba uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub osoba będąca pełnomocnikiem ustanowionym przez Klienta do działania w jego imieniu i na jego rachunek,
 18. Baza Danych – gromadzone za pośrednictwem Aplikacji i przechowywane w ramach Konta Klienta dane osobowe i pliki CV Kandydatów i inne informacje o Kandydatach;
 19. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy
 20. Strony – Klient i Operator występując łącznie;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Klienta z Nieodpłatnej wersji Aplikacji; nadto Regulamin określa:

  • a) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie Usług (min. wymagania techniczne);
  • b) zasady zakładania konta Klienta;
  • c) zasady korzystania z Aplikacji, a w szczególności warunki publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych;
  • d) zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
  • e) zasady odpowiedzialności Operatora.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.).
 3. Rozpoczynając po raz pierwszy korzystanie z Aplikacji Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji oraz Serwisu Operatora. Korzystanie z Aplikacji oraz Serwisu Operatora oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

§ 3. PRZEDMIOT USŁUGI DOSTĘPU DO NIEODPŁATNEJ WERSJI APLIKACJI

 1. Operator za pomocą Aplikacji świadczy na rzecz Klientów Usługi.
 2. W ramach Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, Klient otrzymuje bezpłatny dostęp wyłącznie do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, umożliwiającej publikowanie Ogłoszeń Rekrutacyjnych w Serwisie Operatora.
 3. Nieodpłatna wersja Aplikacji, nie pozwala Klientom na pełen dostęp do Serwisów Internetowych, jaki oferowany jest w ramach Pełnej wersji Aplikacji.
 4. Do zawarcia Umowy oraz założenia Konta Klienta niezbędne jest:

  • a) zamówienie Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.hrlink.pl;
  • b) podane wszystkich danych identyfikujących Klienta;
  • c) w razie zawierania Umowy o Usługę dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji przez Pełnomocnika i jeśli fakt posiadania przez Pełnomocnika uprawnienia do reprezentowania Klienta nie wynika z powszechnie dostępnych rejestrów, wówczas Pełnomocnik musi przesłać Operatorowi skan pełnomocnictwa;
  • d) zapoznanie się oraz akceptacja warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności (poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka checkbox).
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą udostępnienia Klientowi przez Operatora Konta, po uprzednim zweryfikowaniu Klienta przez Operatora, w szczególności spełnienia przez Klienta warunków przewidzianych w Regulaminie, a w przypadku zawarcia Umowy przez Pełnomocnika, po zweryfikowaniu prawidłowości umocowania Pełnomocnika. Umowa zawierana jest na okres 2 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r. Strony mogą postanowić o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy poprzez zawarcie umowy na świadczenie usługi dostępu do Pełnej wersji Aplikacji.
 6. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Operator tworzy dla Klienta Konto i przyznaje Klientowi do niego dostęp. W ramach Konta Klienta tworzonych jest do 5 Kont Użytkowników. W celu założenia i aktywacji Konta Klienta oraz Kont Użytkowników, Klient dostarczy Operatorowi informacje określone przez Operatora, a niezbędne do ich utworzenia i aktywacji.
 7. Dostęp do Konta udzielany jest jedynie na okres świadczenia Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, a po tym okresie Konto niezwłocznie zostaje trwale usunięte, chyba że Strony zawarły umowę o świadczenie na rzecz Klienta usługę dostępu do Pełnej wersji Aplikacji.
 8. Przyznanie dostępu do Konta następuje poprzez przekazanie przez Operatora Użytkownikom hasła do Konta Użytkownika na wskazany przez Klienta adres email, będący loginem. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, Klient i Użytkownicy są zobowiązani do zalogowania się do Aplikacji maksymanie w ciągu 24 godzin od otrzymania hasła w celu jego zmiany.
 9. Klient podając Operatorowi dane w celu założenia Konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas zakładania Konta oraz korzystania z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich (w przypadku osób prawnych/jednostek nieposiadających osobowości prawnej). W przypadku podawania danych osób trzecich, Klient oświadcza, że jest uprawnione do podania tych danych, w tym danych osobowych.
 10. Korzystanie z Aplikacji wymaga zalogowania do swojego Konta w Aplikacji, co następuje poprzez podanie loginu oraz hasła do Konta. Hasło do Konta znane jest jedynie Klientowi (w przypadku Konta Klienta) albo Użytkownikowi (w przypadku Konta Użytkownika), którzy zobowiązani są nie udostępniać tego hasała jakiekolwiek osobie trzeciej, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika/Klienta swego hasła osobie trzeciej. Operator nie ma dostępu do treści utworzonego przez Użytkownika/Klienta hasła. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu Aplikacji, Operator rekomenduje zmianę hasła, co 30 (trzydzieści) dni.
 11. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zawarły Umowę, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach Aplikacji, a w szczególności publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych, może dokonywać jedynie osoba, która jest należycie umocowana do działania w tym zakresie w imieniu powyższych podmiotów.
 12. Klient jest wyłącznym właścicielem Bazy Danych oraz wyłącznym administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych. Z chwilą ustania obowiązywania Umowy na świadczenie Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, Klient powinien pobrać Bazę Danych, albowiem niezwłocznie po ustaniu obowiązywania Umowy, Operator uprawniony jest do trwałego usunięcia Konta Klienta, a w tym Bazy Danych.
 13. W ramach Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji Klient może korzystać z Aplikacji przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia, w którym otrzymał dostęp do Konta, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do 31.07.2020 r.
 14. W ramach Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, Operator jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do umożliwienia Klientowi dostępu w ramach Aplikacji do modułów „Outplacement” , „Offboarding” oraz „Onboardingu” na co Klient wyraża zgodę.
 15. W ramach modułu Outplacement świadczone są następujące Usługi:

  • a. wspieranie zarządzania zwolnieniami personelu Klienta tj. rozwiązaniami i/lub wypowiedzeniami umów o pracę z pracownikami i/lub umów cywilno-prawnych ze współpracownikami Klienta przez Klienta, przy czym mogą być to zwolnienia i/lub wypowiedzenia planowane lub w czasie trwającego już okresu wypowiedzenia;
  • b. możliwość kierowania przez Klienta do wybranych pracowników lub współpracowników w związku z trwającym lub planowanym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, zaproszeń do skorzystania z platformy Offboardingu Klienta.
 16. W ramach modułu Offboardingu, Użytkownik po skorzystaniu z zaproszenia Klienta zyskuje dostęp, o ile zostaną zamieszczone i udostępnione przez Operatora i Klienta w Serwisie Operatora, do:

  • a. bazy wiedzy w postaci m.in. artykułów, poradników, instrukcji, linków do podcastów i video,
  • b. pobierania materiałów szkoleniowych, poradników w tym dotyczących poszukiwania pracy i przygotowania się do udziału w procesie rekrutacyjnym,
  • c. zapisywania na usługi szkoleniowe np. warsztaty online, webinary,
  • d. przeglądania Ogłoszeń Rekrutacyjnych.
 17. W ramach modułu Onboardingu, Użytkownik po skorzystaniu z zaproszenia Klienta zyskuje dostęp, o ile zostaną udostępnione przez Klienta, do:

  • a. jednej ścieżki wdrożenia do organizacji nowego pracownika lub współpracownika
  • b. bazy wiedzy w postaci m.in. artykułów, poradników, instrukcji, linków do podcastów i video, zamieszczanych przez Klienta,
  • c. pobierania materiałów szkoleniowych, poradników w tym dotyczących procesu wdrożenia nowego pracownika lub współpracownika, zamieszczanych przez Klienta,
  • d. zapisywania na usługi szkoleniowe np. warsztaty online, webinary, zamieszczanych przez Klienta,
  • e. danych kontaktowych zamieszczonych przez Klienta.
 18. Klient jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania przepisów prawa i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności RODO, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów prawa konsumenckiego, w związku z korzystaniem przez zaproszonych przez Klienta Użytkowników z modułu Offboarding i Onboarding. Operator nie ponosi odpowiedzialności za spełnienie ww. obowiązków, a także za treści materiałów publikowanych przez Klienta w ramach modułu Offboarding i Onboardingu.
 19. W celu wykonania Umowy, Klient – na zasadach i warunkach określonych w Postanowieniach o Powierzeniu Przetwarzania Danych, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu - powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych gromadzonych w Bazie Danych.
 20. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawne), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie Umowy jako administratorowi danych osobowych w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE:

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie pod warunkiem spełnienia następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • a) Procesor: 1,20 GHz lub szybszy
  • b) Pamięć (RAM): 1,00 GB lub więcej
  • c) Rozdzielczość: 1280x1024 lub 1024x768
  • d) System operacyjny: Windows 10 lub nowszy
  • e) Dostęp do Internetu: Łącze min 512 Kbps lub szybsze
  • f) Zalecana przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox 24.0 lub wyższa wersja
  • g) Alternatywne przeglądarki Internetowe: Google Chrom 14, Safari, Internet Explorer 10+
 2. W przypadku, gdy Klient korzysta z Konta w przeglądarce Internet Explorer 10 lub wyższej wersji, w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji niezbędne jest dokonanie następujących czynności w ustawieniach przeglądarki:

  • a) należy dodać adresy http://*.hrlink.pl oraz https://*.hrlink.pl do witryn zaufanych,
  • b) należy włączyć monitorowanie pobierania plików oraz pobieranie plików,
  • c) należy wyłączyć blokowanie okienek pop-up,
 3. Powyższe czynności należy wykonać szczególnie, gdy trakcie korzystania z Konta w przeglądarce Internet Explorer Użytkownik nie może pobrać plików Kandydatów (w tym plików CV) lub brak jest elementów grafiki.

§ 5. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. 1. Dostępne Usługi Elektroniczne za pośrednictwem Aplikacji to:

  • a) Usługa utworzenia i prowadzenia Konta - na zasadach opisanych w Regulaminie;
  • b) Usługa dodawania Ogłoszeń Rekrutacyjnych – na zasadach opisanych w Regulaminie;
  • c) Usługa zmiany hasła dostępu do Konta;
  • d) Usługa Historii Ogłoszeń Rekrutacyjnych – umożliwia przeglądanie przez Klienta/Użytkownika historii jego zamówień i jej przechowywania w Aplikacji;
  • e) Usługa Bazy danych – umożliwia tworzenie i przechowywanie Bazy danych w ramach Konta Klienta;
  • f) Usługa Newslettera – umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom/Użytkownikom automatyczne otrzymywanie informacji dotyczących Aplikacji, wprowadzanych nowości, a także wszelkich innych związanych z problematyką związaną z dziedziną HR. Informacje przekazywane w ramach usługi „Newsletter” mogą zawierać treści o charakterze marketingowym, zarówno o Usługach Operatora, jak i jego partnerów biznesowych z branży HR. Korzystanie z Usługi „Newsletter” jest dobrowolne. W celu świadczenia Usługi „Newsletter” Operator pozyskuje od zainteresowanych Klientów/Użytkowników adres e-mail. Warunkiem skorzystania z Usługi „Newsletter” jest wyrażenie przez Klienta/Użytkownika zgody na użycie podanego przez niego adresu e-mail w celu wykonywania powyższej Usługi przez Operatora oraz akceptacja Polityki Prywatności. Klient/Użytkownik zarejestrowany do Usługi „Newsletter” w każdym czasie ma prawo dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie subskrypcji na newsletter;
  • g) inne usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o usługach świadczonych drogą elektroniczną, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Klienta/Użytkownika.
 3. Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem, wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Klient, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawca usług telekomunikacyjnych.
 4. Operator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług Elektronicznych wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Klientów, a w szczególności danych znajdujących się w Bazie Danych przez osoby nieuprawnione. Celem ochrony takich danych, Klienci powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 5. Dla poszczególnych Usług Elektronicznych dostępnych w Aplikacji Operator może wprowadzać odrębne regulaminy, w których określone zostaną odrębne tryby lub warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 6. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient zobowiązuje się:

  • a) do korzystania z Aplikacji wyłącznie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa;
  • b) do nie korzystania z Aplikacji w celach innych niż działania rekrutacyjne;
  • c) do przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji Kandydatów;
  • d) do nie zamieszania w Aplikacji ani do nie rozsyłania za pośrednictwem Aplikacji treści wprowadzających w błąd lub o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, jak również treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia;
  • e) do zamieszczenia Ogłoszeń Rekrutacyjnych zgodnych z prawem i potrzebami rekrutacyjnymi, a w szczególności do określania stanowisk w sposób niewprowadzający w błąd potencjalnych Kandydatów, zgodny z zasadami i regulaminem obowiązującym w Serwisie Operatora, w którym Klient dokonuje publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego;
  • f) do zapoznania się, przed publikacją Ogłoszenia Rekrutacyjnego z regulaminem, polityką prywatności i zasadami publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych obowiązującymi w Serwisie Operatora, w których Klient planuje opublikować Ogłoszenie Rekrutacyjne przy pomocy Aplikacji. Dokonanie publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego przy pomocy Aplikacji w Serwisie Operatora jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się i akceptuje właściwe regulaminy oraz zasady publikacji i współpracy stosowane przez Serwis Operatora, w których opublikował dane Ogłoszenie Rekrutacyjne oraz że zawartość Ogłoszenia Rekrutacyjnego, którego rozpowszechnienie zamówił, jest zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego, właściwymi regulaminami, i nie narusza praw osób trzecich;
  • g) do nieudostępniania osobom trzecim Konta, a w tym swojego loginu i hasła. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta lub Użytkowników loginu lub hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki utraty przez Klienta lub Użytkowników loginu lub hasła lub niezastosowania się przez nich do obowiązku zmiany hasła przy pierwszym logowaniu jak i w późniejszym czasie w okresach nie dłuższych niż 30 dni;
  • h) do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  • i) do nie podejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Aplikacji lub jej składowych;
  • j) do nie ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Aplikacji, Usług Elektronicznych, czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Operatora;
  • k) korzystania z Aplikacji, jak i ze wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku i przeznaczenia Aplikacji.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści publikowane przez Klienta w ramach Ogłoszeń Rekrutacyjnych. Operator w żaden sposób nie ingeruje ani nie moderuje materiałów stanowiących zawartość Ogłoszeń Rekrutacyjnych.
 3. Jeżeli Klient nie stosuje się do warunków Regulaminu lub do warunków Regulaminu Serwisu Operatora, Operator ma prawo do bezzwłocznego usunięcia lub wstrzymania publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, a także ma prawo do wypowiedzenia Umowy na świadczenie Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym, a Klientowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 4. Wszelka działalność Użytkownika w ramach Aplikacji stanowi działania oraz zaniechania w imieniu i na rzecz Klienta, a Klient ponosi pełną odpowiedzialność za Użytkowników.
 5. Klient potwierdza, iż wszyscy Użytkownicy są upoważnieni do działania w jego imieniu przy wykonywaniu i rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji.

§ 7. POUFNOŚĆ I PRYWATNOŚĆ

 1. Dane udostępnione przez Klienta/Użytkownika, przetwarzane przez Aplikację wykorzystywane są w celu zapewnienia funkcjonowania Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Szczegółowe zasady i warunki przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 3. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz przez okres 2 lat po jej rozwiązaniu każda ze Stron zobowiązana jest zachować oraz gwarantuje, że wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy zachowają poufność (tj. nie udostępnią w jakikolwiek sposób podmiotom trzecim) wszelkich informacji (a w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa), jakie powzięła na podstawie albo w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, i wykorzystywać je wyłącznie w celu należytego wykonywania niniejszej Umowy. Dla uniknięcia wątpliwości, ochronie uregulowanej w niniejszym § podlegają w szczególności: informacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji, które są dostępne wyłącznie Klientom/Użytkownikom, w tym w szczególności: rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, technicznych i know-how Aplikacji oraz Operatora. Powyższy obowiązek nie dotyczy informacji, które stały się znane powszechnie w inny sposób, aniżeli wskutek naruszenia obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jak również informacji jakie Strona zobowiązana jest przekazać organom państwowym na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Strona która naruszyła obowiązek wskazany w ust. 1 powyżej, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§ 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operatorowi przysługuje całość praw w tym majątkowych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Aplikacji i Serwisu Operatora, do ich nazwy, domeny internetowej, pod którą są dostępne, poszczególnych elementów Aplikacji i Serwisu Operatora, a także do Regulaminu, odrębnych regulaminów, w tym regulaminu Serwisu Operatora, Polityki Prywatności, znaków towarowych (a w szczególności znak „HRlink.pl i „HRwspiera”), formularzy, logotypów, baz danych lub innych materiałów zamieszczanych w Aplikacji i Serwisie Operatora (teksty, grafika, rozwiązania nawigacyjne, struktura, elementy programistyczne generujące i obsługujące Aplikację i Serwis Operatora, wybór i układ prezentowanych w Aplikacji treści). Zabronione jest korzystanie z powyższych praw, w tym praw własności intelektualnej, inaczej niż w ramach Aplikacji tj. w ramach korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, oraz w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zabronione jest utrwalanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przetwarzanie, wykorzystywanie, a w tym publiczne udostępnianie lub inne rozpowszechnianie w celach komercyjnych - treści i informacji zawartych w Aplikacji oraz w Serwisie Operatora, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Aplikacji bez zgody Operatora - wyrażonej, pod rygorem nieważności, na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji oraz Serwisu Operatora, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Powyższe zakazy nie dotyczą korzystania przez Klienta Aplikacji w ramach dozwolonego użytku, określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
 4. Klient zobowiązany jest do nie kopiowania oraz do nie powielania know-how i funkcjonalności Aplikacji oraz Serwisu Operatora. Ponadto, Klient zobowiązuje się nie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio poprzez osoby trzecie działalności konkurencyjnej względem Operatora.
 5. Zakazy, o których mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczą Bazy Danych oraz treści/materiałów stworzonych przez Klienta lub na jego zlecenie, które zamieszone zostały przez niego w Aplikacji lub w Serwisie Operatora.
 6. Dokonując publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego za pomocą Aplikacji Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Operatora, materiałów prezentowanych w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego (w tym znaków towarowych, elementów graficznych i nazw), wyłącznie w celach związanych z publikacją Ogłoszenia Rekrutacyjnego.
 7. W przypadku uruchomienia Klientowi modułu Offboardingu i korzystania z modułu przez Klienta, Klient udziela Operatorowi, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do materiałów zamieszczonych i udostępnionych przez Klienta w Serwisie Operatora, o których mowa w § 3 ust. 16 Regulaminu, od dnia zamieszczenia ww. materiałów w Serwisie Operatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  • a. utrwalenie i zwielokrotnienie materiałów, o których mowa w § 3 ust. 16 Regulaminu w pamięci komputera i w bazach danych,
  • b. korzystanie i rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do materiałów, o których mowa w § 3 ust. 16 Regulaminu w wybranym przez siebie miejscu i czasie,
  • c. korzystanie i rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w § 3 ust. 16 Regulaminu, przy pomocy urządzeń mobilnych oraz wyświetlanie na ekranie urządzeń mobilnych Użytkownika.


  Jednocześnie Klient zezwala Operatorowi na dokonywanie w ww. materiałach zmian umożliwiających publikację tych materiałów zgodnie z charakterem, szatą graficzną i strukturą Serwisu Operatora.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych przez siebie materiałów, o których mowa w § 3 ust. 16, w szczególności oświadcza, że przysługują mu lub będą przysługiwały najpóźniej w chwili przekazania ww. materiałów, wszelkie niezbędne prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do ww. materiałów, w zakresie wynikającym z Regulaminu, a także, że nie będą naruszały dobrych obyczajów, przepisów prawa, ani jakichkolwiek prawem chronionych dóbr osób trzecich.
 9. Klient zobowiązuje się do naprawienia szkód i zaspokojenia prawnie uzasadnionych roszczeń, zarówno Operatora, jak i osób trzecich z tytułu nieprawdziwości oświadczeń wskazanych w § 8 ust. 8 Regulaminu, w razie zaspokojenia tych uzasadnionych roszczeń przez Operatora lub zasądzenia ich od Operatora - do zwrotu na wezwanie Operatora całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub ugodowego, w tym koszty obsługi prawnej tych postępowań.

§ 9. REKLAMACJE

 1. Klient uprawniony jest do zgłoszenia zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Usługi dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji (na wskazany przez Operatora adres email lub przez wskazany przez Operatora system do obsługi zgłoszeń).
 2. Operator w miarę możliwości służy konsultacją techniczną co do sposobu działania Aplikacji oraz jej funkcjonalności. Konsultację można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@hrlink.pl lub za pośrednictwem udostępnionego przez Operatora systemu obsługi zgłoszeń.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Operator poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie – zgodnie z adresem podanym przez Klienta w reklamacji złożonej listownie.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Aplikacji przez Klienta, w szczególności niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
 2. Operator dokłada starań, by Aplikacja spełniała oczekiwania Klientów, lecz nie gwarantuje, że jest ona wolna od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (a w szczególności te dotyczące Konsumentów), Operator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z nieprawidłowego działania Aplikacji.
 3. W granicach dopuszczalnych prawem, Operator nie odpowiada za:

  • a) działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Operatora;
  • b) przerwy w dostępie do Aplikacji spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
  • c) niezadowalającą Klienta jakość, wydajność, dokładność Aplikacji;
  • d) następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
  • e) następstwa działań osób – w tym działań Klienta lub Użytkowników - za które Operator nie ponosi odpowiedzialności;
  • f) następstwa przerw technicznych;
  • g) wobec osób trzecich, którym Klient udostępnił korzystanie z Aplikacji.
 4. Operator ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Operatora i w zakresie szkody rzeczywistej tj. odpowiedzialność za utracone korzyści jest wyłączona. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Powyższe ograniczenia nie dotyczą szkód wyrządzonych z winy umyślnej.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych udostępnianych przez Kandydatów oraz nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność procesów rekrutacyjnych prowadzonych za pomocą Aplikacji.
 6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Aplikacji jak i jej poszczególnych funkcjonalności. Operator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż łącznie 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu kalendarzowym i nie dłuższej niż 4 h jednorazowo. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji, Operator będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji albo drogą wiadomości e-mail.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych w Aplikacji funkcjonalności.
 8. Operator ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług Elektronicznych w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Operatora lub osoby trzecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 9. Operator zobowiązany jest do prawidłowego wykonywania Usług.
 10. perator nie ponosi odpowiedzialności za przydatność, kompletność lub aktualność treści/informacji udostępnianych w Aplikacji.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem proponowanych treści klauzul prawnych kierowanych do Kandydatów i osób trzecich – które zamieszczone zostały w Aplikacji w celu ich moderacji przez Klienta.
 12. W granicach dozwolonych prawem, Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez Operatora informacji pozyskanych z Aplikacji lub w związku z korzystaniem z Usług, jak również z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich Klientów lub osób trzecich w związku z wykorzystaniem informacji udostępnianych w Aplikacji lub w wykonaniu Usług.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do:

  • a) zmiany warunków, trybu oraz sposobu udzielania dostępu do Aplikacji lub świadczenia Usług, zarówno w całości lub w części;
  • b) zawieszenia udzielania dostępu do Aplikacji lub świadczenia Usług w całości lub w części;

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne i skuteczne.
 4. Operator zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej www.hrlink.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. W przypadku zmiany Regulaminu, Operator poinformuje Klienta o tym fakcie poprzez komunikację w Konie Klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Klienta do komunikacji z Operatorem, a Klient ma prawo w terminie 10 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu złożyć sprzeciw na adres poczty elektronicznej Operatora wskazany w komunikacji Operatora o zmianie Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Klienta skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy na dzień złożenia sprzeciwu. Brak złożenia sprzeciwu w wyznaczonym terminie, będzie oznaczać zgodę Klienta na zmianę Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie podczas składania zamówienia na Usługę dostępu do Nieodpłatnej wersji Aplikacji, a nadto dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji. Regulamin udostępniony jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. W celu otwarcia pliku PDF Klient powinien użyć bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl), lub innego podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Na żądanie Klienta Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2020 r.
 7. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki tj.:

  • a) Załącznik nr 1 : Postanowienia Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych;

Zarząd Operatora

Załącznik nr 1 do Regulaminu

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dalej „Umowa”

zawarta pomiędzy Klientem dalej zwanym „Administratorem” a Operatorem dalej zwanym „Procesorem”

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszej Umowie przetwarzania danych osobowych mowa o:

 1. „danych osobowych” – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”),
 2. „przetwarzaniu danych” – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 3. „systemie informatycznym” – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych przez Procesora w celu przetwarzania danych,
 4. „RODO” – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Procesorowi przez Administratora, przetwarzania danych osobowych, w związku z zawarciem przez Strony na podstawie Regulaminu umowy o świadczenie usług Aplikacji dla nowych klientów w ramach akcji „HRWSPIERA”.
 2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
 3. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, a Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
 4. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Regulaminie.
 5. Wszelkie pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Umowie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych:

  • 1.1. kandydatów do pracy w następującym zakresie:

   • 1.1.1. nazwiska,
   • 1.1.2. imiona,
   • 1.1.3. adresy poczty elektronicznej,
   • 1.1.4. numery telefonów stacjonarnych i komórkowych,
   • 1.1.5. adresy zamieszkania i adresy korespondencyjne,
   • 1.1.6. daty urodzenia,
   • 1.1.7. informacje na temat doświadczenia zawodowego, miejsc pracy i przebiegu kariery zawodowej,
   • 1.1.8. informacje na temat wykształcenia, tytułów zawodowych, ukończonych szkół,
   • 1.1.9. informacje na temat znajomości języków obcych, posiadanych uprawnień i praktycznych umiejętności, certyfikatów i pozwoleń, odbytych szkoleń i kursów,
   • 1.1.10. informacji na temat preferencji kandydatów, dotyczących oczekiwanego wynagrodzenia, terminu rozpoczęcia pracy, preferencji zawodowych,
   • 1.1.11. pliki CV wraz z ich zawartością.
  • 1.2. pracowników, współpracowników będących Użytkownikami Aplikacji w następującym zakresie:

   • 1.2.1. nazwiska,
   • 1.2.2. imiona,
   • 1.2.3. adresy poczty elektronicznej,
   • 1.2.3. numery telefonów stacjonarnych i komórkowych.
  • 1.3. o ile Administrator korzysta z modułów „Outplacement”, „Offboarding” i „Onboarding” - pracowników, współpracowników oraz osób, którym Administrator wypowiedział umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w następującym zakresie:

   • 1.3.1. nazwiska,
   • 1.3.2. imiona,
   • 1.3.3. adresy poczty elektronicznej,
   • 1.3.4. numery telefonów stacjonarnych i komórkowych.
 2. Powierzenie nie obejmuje danych osobowych, o których mowa art. 9 ust. 1 RODO oraz art. 10 RODO.
 3. Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje ich gromadzenie i udostępnianie w Aplikacji, osobom wskazanym i upoważnionym przez Administratora, do celów określonych Regulaminem.
 4. Procesor, w zakresie realizacji Umowy jest uprawniony do wykonywania następujących operacji na danych: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, usuwanie, niszczenie.
 5. Przetwarzanie powierzonych danych odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemów informatycznych należących do Procesora.

§ 4. Obowiązki Procesora

 1. Procesor oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu zapewnienie zgodności przetwarzania powierzonych mu danych osobowych na warunkach i zgodnie z treścią obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.
 2. Obowiązki Stron:

  • 2.1. Procesor zobowiązany jest do:

   • 2.1.1. stosowania adekwatnych do poziomu ryzyka środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
   • 2.1.2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, przy uwzględnieniu charakteru przetwarzania i informacji dostępnych dla Procesora;
   • 2.1.3. przetwarzania Danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
   • 2.1.4. w miarę możliwości, pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
   • 2.1.5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
   • 2.1.6. po zakończeniu Umowy, w zależności od żądania Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych i usunięcia ich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej.
 3. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.
 4. Audyt:

  • 4.1. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie. Koszty audytu ponosi każda ze Stron we własnym zakresie, niezależnie od jego wyniku. Administrator może realizować prawo kontroli w godzinach pracy Procesora i z minimum 14-dniowym uprzedzeniem Procesora.
  • 4.2. Administrator zobowiązany jest zapewnić, by osoby wykonujące czynności w ramach audytu zostały zobowiązane do zachowania w poufności wszelkich informacji, które uzyskają w związku z wykonywaniem audytu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Procesora. Administrator zobowiązany jest zapewnić, że osoby wykonujące czynności w ramach audytu nie są zatrudnione, nie są wspólnikami, akcjonariuszami, lub członkami organów podmiotów, wykonujących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Procesora.
  • 4.3. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Procesor zobowiązuje się w rozsądnym czasie, w terminie uzgodnionym z Administratorem, dostosować do ewentualnych zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Zalecenia pokontrolne w zakresie koniecznych do wdrożenia środków bezpieczeństwa, Administrator wydaje w porozumieniu z Procesorem, uwzględniając koszt ich wdrożenia.
 5. Zgłaszanie naruszeń:

  • 5.1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych.
  • 5.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych osobowych Procesor, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 36 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi.
  • 5.3. Procesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
  • 5.4. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych.
 6. Dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych:

  • 6.1. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym, którymi są podmioty świadczące usługi hostingu: Agora S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie.
  • 6.2. Procesor poinformuje Administratora o każdej zamierzonej zmianie na liście dalszych podmiotów przetwarzających w sposób przyjęty dla komunikacji zgodnie z Regulaminem. Administrator ma możliwość sprzeciwienia się takiej zmianie w ciągu kolejnych 7 dni. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  • 6.3. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w Umowie. Administrator przyjmuje do wiadomości, że brak zgody na zmianę na liście dalszych podmiotów przetwarzających może skutkować niemożliwością dalszego wykonywania Umowy przez Procesora, o czym Procesor poinformuje Administratora niezwłocznie.
  • 6.4. Transfer danych

   • 6.4.1. Procesor nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie zgodę Administratora, a taki transfer będzie odbywać się w zgodzie z właściwymi przepisami RODO.

§ 5. Odpowiedzialność Procesora

 1. Procesor jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a w szczególności udostępnienie ich osobom nieuprawnionym.
 2. W przypadku naruszenia przez Procesora postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie obowiązków nałożonych bezpośrednio na Procesora, w następstwie czego Administrator z winy Procesora, jako administrator danych osobowych poniesie szkodę, Procesor ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę. Odpowiedzialność Procesora dotyczy wyłącznie rzeczywistej szkody Administratora i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Procesor nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Administratora postanowień Umowy lub obowiązujących przepisów, w szczególności z tytułu przetwarzania przez Administrator danych osobowych niezgodnego z Umową lub obowiązkami nałożonymi bezpośrednio na Administratora, przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 6. Usunięcie lub zwrot danych osobowych

 1. Zależnie od decyzji Administratora w tym zakresie, w terminie do 14 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy, Procesor jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu wszelkich powierzonych mu danych osobowych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych osobowych.
 2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych trwa do upływu wyżej wskazanego terminu.

§ 7. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa zawarta jest na czas obowiązywania umowy opisanej w § 2 ust. 1 Umowy.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, przez Stronę naruszającą, pod warunkiem uprzedniego wezwania Strony naruszającej do usunięcia naruszeń, wyznaczenia w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, oraz bezskutecznego upływu tego terminu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa stanowi udokumentowanie polecenia Administratora, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie będą mieć właściwe w tym zakresie przepisy prawa polskiego i RODO.
 3. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku sporów powstałych na tle realizacji Umowy dążyć będą do polubownego ich załatwienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do załatwienia sporu w powyższy sposób, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy zgodnie z Regulaminem.
 4. Umowa wchodzi w życie i zaczyna wiązać Strony (dzień zawarcia Umowy) z dniem zawarcia umowy na świadczenie usług Aplikacji dla nowych klientów w ramach akcji „HRWSPIERA”.
 5. Zmiana Umowy następuje w tym samym trybie, w którym następuje zmiana Regulaminu.

Zarząd Operatora